TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä 24.5.2018

1
Rekisterin-
pitäjä
Nimi
Oulun Merenkävijät ry
Osoite
C/O Tapanila, Kahvelitie 15 B 7, 90510 Oulu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
hallitus@oulunmerenkavijat.fi
2

Yhteyshenkilö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi
Markku Hurskainen
Osoite
C/O Tapanila, Kahvelitie 15 B 7, 90510 Oulu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
kommodori@oulunmerenkavijat.fi
3

Rekisterin nimi

Jäsen ja venerekisteri (suuli.spv.fi ja https://venetiedot.fi/rekisteri/login.php?seura=OM)
4

Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus

Jäsen- ja venerekisterissä ylläpidetään:

– seuran jäsenten yhteystietoja
– jäsenten omistamien veneiden tietoja
– veneiden laituripaikka- ja talvisäilytystietoja.

5

Rekisterin

tietosisältö

Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:

–       Rekisterinpitäjän Oulu Merenkävijät ry:n  henkilöjäsenten yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
–       Jos rekisteröity edustaa yritystä tai muuta yhteisöä, kyseisen yrityksen tai muun yhteisön yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, yritys- ja yhteisötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
–       Jäsenen veneen nimi, tyyppi, malli, rekisterinumero, sarjanumerot (vene ja moottori), vuosimalli, veneen kokotiedot, vakuutustiedot ja katsastustiedot
–       Veneen laituri- ja talvisäilytyspaikan tiedot
–       Jäsenen itsensä ilmoittavat veneilyyn liittyvät tiedot ja taidot

6

Säännönmu-
kaiset tieto-

lähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen jäsenen omaan ilmoitukseen puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla.

Henkilö-ja venerekisteriä ylläpidetään seuran sääntöjen perusteella.

7

Tietojen

vastaanottajat

Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa seurojen muille toimijoille. Esim. katsastuslistat katsastusmiehille tai vartiovuorolistat niitä tarvitseville.
8

Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
10

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitalista rekisteriä esimerkiksi suojataan ajan tasalla olevalla tietoturvaohjelmistolla ja siitä otetaan varmuuskopiot. Paperiversiota esimerkiksi säilytetään lukitussa toimitilassa.
11

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.
12

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että;
•      henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
•      rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
•      henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
•      henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
13

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
•      rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
•      käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
•      rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
14

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
15

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
16

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.